I.Phân tích theo quyền sở hữu 1.Định đoạt số phận pháp lý do nhà nước quyết định(Vì đất đai là sở hữu của toàn dân, do nhà nước đại diện làm chủ sở hữu): Chỉ chủ sở hữu mới có quyền quyết như thế nào? Vào việc gì bằng quy hoạch sử dụng đất trong thời gian bao nhiêu lâu?.Mà...

Khảo sát giá đất

Khảo sát giá đất

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI