I.Phân tích theo quyền sở hữu 1.Định đoạt số phận pháp lý do nhà nước quyết định(Vì đất đai là sở hữu của toàn dân, do nhà nước đại diện làm chủ sở hữu): Chỉ chủ sở hữu mới có quyền quyết như thế nào? Vào việc gì bằng quy hoạch sử dụng đất trong thời gian bao nhiêu lâu?.Mà...

Giá mua bán trên thị trường + Khái niệm: giá mua bán trên thị trường là giá thỏa thuận giữa người mua và người bán bất động sản cụ thể. + Cơ sở: giá trị thị trường, quan hệ cung cầu trong thị trường, tâm lý giao dịch(Vd: Nở hậu, hẹp hậu, đường đâm, hướng, người bán…) Giá cho thuê...

Các khái niệm về quyền sử dụng đất và các khái niệm liên quan để làm căn cứ định giá đất và xác định giá trị của đất. 1. Khái niệm quyền sử dụng đất và thẩm định giá quyền sử dụng đất 1.1. Khái niệm quyền sử dụng đất, giá trị quyền sử dụng đất Theo Luật Đất đai...


Khảo sát giá đất

Khảo sát giá đất

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI