Các khái niệm về quyền sử dụng đất và các khái niệm liên quan để làm căn cứ định giá đất và xác định giá trị của đất. 1. Khái niệm quyền sử dụng đất và thẩm định giá quyền sử dụng đất 1.1. Khái niệm quyền sử dụng đất, giá trị quyền sử dụng đất Theo Luật Đất đai...

Chúng ta cùng tìm hiểu khái niệm về định giá nói chung và định giá bất động sản nói riêng như thế nào nhé Khái niệm định giá: Định giá là loại hoạt động chuyên môn vừa mang tính kinh tế kỹ thuật, tính pháp lý, vừa mang tính xã hội. Hoạt động định giá hình thành, tồn tại và...

Page 2 of 212

Khảo sát giá đất

Khảo sát giá đất

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI